ارزش­ها

  1. خوش نامی و مشتری مداری
  2. تعهد و تعلق سازمانی
  3. نظم و انضباط
  4. بهره وری
  5. احترام به حقوق ذینفعان
  6. مسئولیت پذیری

ماموریت شرکت مادکوش

تولید گندله سنگ آهن