ارزش های سازمانی

  • خوش نامی
  • تعهد
  • تعلق سازمانی
  • نظم و انضباط و آراستگی
  • بهره وری
  • احترام به حقوق ذینفعان
  • رعایت اخلاق حرفه ای
  • مسئولیت پذیری
  • مشتری مداری
  • تحول پذیری