گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش مطالعات پی جویی در پهنه اکتشافی فین – باغات به وسعت 6500 کیلومتر مربع در شمال استان هرمزگان را در دست اجرا دارد.