زمینه فعالیت شرکت

شرکت مادکوش با هدف تولید 5 میلیون تن گندله در سال در دو فاز در زمینی به مساحت 36 هکتار مستقر در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، تأسیس گردید. فاز اول با ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال در نیمه دوم  سال 1398 به راه اندازی خواهد رسید. ادامه اجرای فاز دوم از ابتدای سال 1399 صورت می گیرد. ماد کوش با تکیه بر متخصصان و تجهیزات خود در هر دو فاز یک و دو ممکن است در سال 2025 پنج میلیون تن گندله تولید کند. به عبارت دیگر 6.5٪ از کل تولید سالانه 80 میلیون تن گندله طبق “برنامه جامع ایران” توسط ماد کوش تولید می شود.