وضعیت گروه ارزش در تامین آهن اسفنجی و بریکت کشور

تولید آهن اسفنجی در کشور مطابق با طرح جامع فولاد تا سال 1404 بایستی 52 میلیون تن در سال باشد. در سال 1397 تقریباً 24/6 میلیون تن فولاد در کشور تولید شد. شرکت مادشیمی در صورت دستیابی به ظرفیت تولید 3/4 میلیون تن در سال بریکت آهن اسفنجی، 6/5 درصد از سهم تولید سالیانه آهن اسفنجی کشور را به خود اختصاص خواهد داد. در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها شرکت فولاد صبا و شرکت مادشیمی تولیدکننده بریکت گرم خواهند بود.