• حضور شرکتهای زیر مجموعه گروه در بورس های داخل کشور
  • حضور شرکت گروه سرمایه گذاری ارزش بعنوان سهام دار شرکتهای گروه در بورس های داخلی و خارجی
  • حضور در بین 10 شرکت برتر بورسی داخل کشور و 20 شرکت برتر IMI100
  • رهبری و پیشرو بودن بین المللی در یک زمینه کسب و کار