وضعیت گروه ارزش در تامین گندله کشور

در خصوص میزان تولید گندله، طبق طرح جامع فولاد سال 1397 ظرفیت گندله سازی ها در ایران برابر با 48/15 میلیون تن و میزان تولید گندله در سال 1397 معادل 5/41 میلیون تن بوده است. بنابراین 86 درصد از ظرفیت اسمی تعریف شده، محقق گردیده است.

تولید گندله در کشور مطابق با طرح جامع فولاد تا سال 1404 بایستی 76 میلیون تن در سال باشد. تولید گندله درکشورهای منطقه خلیج فارس 20 میلیون تن در سال می باشد (وله عمان 9 میلیون و بحرین استیل 11 میلیون تن در سال). شرکت مادکوش با دستیابی به ظرفیت تولید 5 میلیون تن در سال طی دو فاز، معادل 6.6 درصد از سهم تولید سالیانه گندله کشور و 20 درصد در میان کشورهای منطقه خلیج فارس را به خود اختصاص خواهد داد.