شرکت مادترابر خلیج فارس

 (خدمات حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی )

شرکت ماد ترابر خلیج فارس، در راستای استراتژی توسعه و تکمیل زنجیره گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش و با هدف ارائه خدمات حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی در سطح داخلی و بین المللی، در سال 1399 تاسیس گردیده است.

فعالیت های این شرکت حول موارد زیر در حال برنامه ریزی می باشد:

·        مدیریت حمل مواد اولیه و محصول شرکت های گروه از جمله شرکت گندله سازی ماد کوش با اهداف کنترل هزینه و افزایش قدرت چانه زنی در تامین مواد اولیه وفروش محصول

·        توسعه ناوگان حمل جاده ای با هدف ارائه خدمات در سطح استان هرمزگان و کشور

·        ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری حوزه حمل و نقل با هدف ارتقای بهره وری و کارآیی در این کسب و کار

شرکت ماد ترابر خلیج فارس، تبدیل شدن به یک شرکت حمل و نقل صاحب برند در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس را در برنامه سه ساله خود قرار داده است که با تمرکز بر سرمایه گذاری های هدفمند و استفاده از منابع انسانی ارزشمند این امر در حال پشبرد می باشد.