شرکت پارس کارن کار

 (تامین آب پروژه های گروه و احداث سایت انباشت و برداشت )

شرکت پارس کارن کار، ماموریت تامین زیر ساخت های تامین آب مورد نیاز، فعالیت های مربوط به دپو، جابجایی مواد اولیه و محصولات از طریق ریلی و کامیون و همچنین تامین برق را به عهده دارد.