image

نام شرکت: ‫شرکت‬‫ صنعتی‬ ‫و‬‫ معدنی‬ ‫مادسام‌کانی‬

‫شرکت‬‫ صنعتی‬ ‫و‬ ‫معدنی‬ ‫مادسام‌کانی‬ ‫با‬ ‫هدف‬ ‫تأمین‬ ‫خوراک‬ ‫مجتمع‬‫ فروآلیاژ‌های‬ ‫گروه‬ ‫گسترش‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫بین‌المللی‬ ‫ارزش‬‫ در‬ ‫سال‬ ‫‪1401‬‬ ‫تأسیس‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫مأموریت‬ ‫اصلی‬ ‫این‬ ‫شرکت‬‫ طبق‬ ‫سند‬ ‫راهبردی‬ ‫مصوب‬ ‫هلدینگ‬ ‫معدنی‬ ‫ماد‌کانسار‪،‬‬ ‫اکتشاف‪،‬‬‫بهره‌برداری‬ ‫و‬ ‫پرعیارسازی‬ ‫کرومیت‬ ‫و‬ ‫منیزیت‬ ‫در‬ ‫قالب ‫خرید‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫در‬ ‫محدوده‌های‬ ‫پر‬ ‫پتانسیل‬ ‫و‬ ‫راهبری‬ ‫معادن ‬‫ارزشمند‬ ‫در‬ ‫سطح‬ ‫کشور‬ ‫می‌باشد‪.‬‬

 

اهداف

‫‪.1‬‬‫تکمیـل‬ ‫عملیـات‬ ‫اکتشـاف‬ ‫کرومیـت‬ ‫در‬ ‫معـادن کوهسـتان‪،‬‬‫گل‌حنیـر‬ ‫و‬ ‫کمیـز‬

‫‪.2‬‬‫احـداث‬ ‫و‬ ‫بـه‬ ‫ظرفیت‌رسـانی‬ ‫کارخانه‌هـای‬ ‫تولیـد‬‫ کنسـانتره‬ ‫کرومیت‬ ‫در‬ ‫اسـتان‌های‬ ‫هرمزگان‬ و کرمان

‫‪.3‬‬‫عملیـات‬ ‫اکتشـاف‬ ‫روی‬ ‫رگه‌هـا‬ ‫و‬ ‫لایه های ‫منیزیتـی‬‫ محـدوده‬ ‫کوهسـتان‬ ‫و‬ ‫گل‌حنیـر‬

 

 

‫گواهی‌ها‪،‬‬‫پروانه‌ها‬ ‫و‬ ‫مجوزهای‬ ‫اخذ‬ ‫شده‬

‫‪.1‬‬‫پروانـه‬ ‫بهره‌بـرداری‬ ‫معادن‬ ‫کوهسـتان‬ ‫و‬ ‫گل‌حنیر‬  ‫واقع‬‫ در‬ ‫شهرسـتان‬ ‫منوجان‬ ‫اسـتان‬ ‫کرمان‬

‫‪.2‬‬‫جــواز‬ ‫تأســیس‬ ‫احــداث‬ ‫کارخانــه‬ ‫کنسـانتره‬ ‫کرومیــت کوهستان‬ ‫بـه‬ ‫ظرفیــت‬ ‫سالیانه‬ ‫‪20.000‬‬ ‫تــن‬‫ واقـع‬ ‫در‬ ‫شهرسـتان‬ ‫منوجـان‬ ‫اسـتان‬ ‫کرمان‬

‫‪.3‬‬‫پروانـه‬ ‫بهره‌بـرداری‬ ‫از‬ ‫معـدن‬ ‫کرومیـت‬ ‫کمیـز‬ ‫واقـع‬‫ در‬ ‫شهرسـتان‬ ‫رودان‬ ‫اسـتان‬ ‫هرمـزگان‬

‫‪.4‬‬‫جــواز‬ ‫تأســیس‬ ‫احــداث‬ ‫کارخانــه‬ ‫کنسـانتره‬ ‫کرومیــت‬‫ کمیز‬ ‫بــه‬ ‫ظرفیــت‬ ‫سالیانه‬ ‫‪22.000‬‬ ‫تـن‬ ‫واقـع ‬‫در‬ ‫شهرسـتان‬ ‫رودان‬ ‫اسـتان‬ ‫هرمـزگان‬

گروه فعالیت
گروه معدنی
شروع فعالیت
۱۴۰۱
حوضه فعالیت
‫تأمین‬ ‫خوراک‬ ‫مجتمع های‬‫ فروآلیاژ‌
تاریخ سرمایه گذاری
۱۴۰۱