image
image
image
image

نام شرکت: ‫شرکت ‬‫پارس‬ ‫کارن‬ ‫کار‬

‫شرکت‬‫ پارس‬ ‫کارن‬ ‫کار‬ ‫ماموریت‬ ‫تامین‬ ‫زیر‬ ‫ساخت‬ ‫های‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫گروه ‬‫ارزش‬ ‫از‬ ‫قبیل‬ ‫تامین‬ ‫انرژی‪،‬‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫مربوط‬ ‫به ‬‫دپو‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫مواد‬ ‫فله‬ ‫معدنی‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫ارایه‬ ‫خدمات‬ ‫انباشت‬‫ و‬ ‫برداشت‬ ‫به‬ ‫سایر‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫منطقه‬ ‫ویژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫خلیج‬‫ فارس‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫عهده‬ ‫دارد‪.‬‬

مشتری
شرکت ایندوکس
دسته بندی
تاریخ
10 تیر 1397
مشتری
شرکت ایندوکس