شرکت مادکوش

یکی از اقدامات شاخص انجام شده در گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش، احداث کارخانه گندله سازی مادکوش به ظرفیت 5 میلیون تن در سال در دو فاز با استفاده از تکنولوژی کوره دوار (آلیس چالمرز) می باشد،

شرکت مـاد شیمی (پروژه)

شرکت مادشیمی بر اساس برنامه های کالن گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش و استراتژی تدوین شده، پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی و بریکت سازی مادشیمی با ظرفیت تولید 3.4 میلیون تن در سال (طی دو فاز) شامل اجرای کامل دو واحد مگامدول با استفاده از تکنولوژی میدرکس

فروآلیاژ ماد (پروژه)

شــرکت فروآلیــاژ مــاد بـه عنـوان یکـی از شــرکت های تابعـه گــروه گســترش سـرمایه گــذاری بیـن المللــی ارزش، با اتخاذ اسـتراتژی سیاسـت کارکـردی و نگاهـی مسـئولیت محـور

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس

شرکت تأمین توسعه و زیرساخت خلیج فارس با هدف ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صنایع معدنی در استان هرمزگان و به صورت خاص در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بندرعباس با حضور سازمان توسعه و نوسازی معادن