شرکت مادکانسار

شرکت مادکانسـار، زیـر مجموعـه گـروه گسـترش سـرمایه گذاری بیـن المللی ارزش، در سـال 1384 با اهدافی همچون تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری گروه ارزش، تأمین پایدار مواد معدنی صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش تأسیس گردید.

‫شرکت‬‫ صنعتی معدنی لیتیوم ایرانیان (لیتیران)

یشـرفت‌هـای‬‫ گسترده‬ ‫و‬ ‫روزافزون‬ ‫صنایع‬ ‫الکترونیکـی‬ ‫و‬ ‫الکترومکانیکی ‬‫و‬ ‫همچنین‬ ‫لـزوم‬ ‫رعایـت‬ ‫بیشـتر‬ ‫ملاحظات زیست محیطی به ویژه رویکرد جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، گویای رشد چشمگیر ارزش برخی عناصر و فلزات ویژه در آینده نزدیک می باشد.

‫شرکت‬‫ زرمس‬ ‫‌کاوان‬‫‌ ماد‬

‫شرکت‬‫ زرمس‬ ‫‌کاوان‬ ‫ماد‬ ‫با‬ ‫هدف‬ ‫تنوع‌بخشی‬ ‫به‬ ‫سبد‬ ‫سرمایه‌گذاری‬‫ هلدینگ‬ ‫معدنی‬ ‫مادکانسار‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫تمرکز‬ ‫بر‬ ‫فلزات‬ ‫پایه ‬‫و‬ ‫گران‌بها‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫‪1402‬‬ ‫تأسیس‬ ‫گردید‪.‬‬

‫شرکت‬‫ صنعتی‬ ‫و‬‫ معدنی‬ ‫مادسام‌ کانی‬

‫شرکت‬‫ صنعتی‬ ‫و‬ ‫معدنی‬ ‫مادسام‌کانی‬ ‫با‬ ‫هدف‬ ‫تأمین‬ ‫خوراک‬ ‫مجتمع‬‫ فروآلیاژ‌های‬ ‫گروه‬ ‫گسترش‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫بین‌المللی‬ ‫ارزش‬‫ در‬ ‫سال‬ ‫‪1401‬‬ ‫تأسیس‬ ‫گردید‪.‬‬