شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس

 (ایجاد زیرساخت های تامین آب مورد نیاز معدنی استان هرمزگان )

شرکت تأمین توسعه و زیرساخت خلیج فارس با هدف ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صنایع معدنی در استان هرمزگان و به صورت خاص در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بندرعباس با حضور سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و متشکل از شرکت های بزرگ صنعتی شامل شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد هرمزگان، مادکوش، صبا فولاد خلیج فارس، پالایشگاه بندرعباس و تشکیل گردیده است.

اولین طرح و پروژه تعریف شده شرکت مذکور تصفیه و شیرین سازی فاضلاب بندرعباس و انتقال آب جهت مصرف در صنایع می باشد. گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش با دو هدف کمک به حل معضل فاضلاب شهر بندرعباس و تامین مدیریت نهادهای انرژی فازهای توسعه ای خود نسبت به سرمایه گذاری در این شرکت اقدام نموده است.