نام شرکت: شرکت توسعه محصولات معدنی معیار

شرکت توسعه محصولات معدنی معیار در سال 1400 به منظور توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس در حوزه فرآورده های معدنی تاسیس شد.

این شرکت در نظر دارد در راستای پیشبرد اهداف شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در عرصه اکتشاف، استخراج، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی با بهره گیری از سرمایه گذاری مولد در این زمینه فعالیت نماید.
شرکت امیدوار است بتواند از طریق سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، ضمن حفظ و افزایش منافع ذی نفعان، در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نیز نقش موثر ایفا نماید و سازمانی پویا، متعالی و مسئولیت پذیر باشد.

در همین راستا معدن سیلیس روتشون، واقع در استان کرمان پس از چند مرحله پی جویی و بررسی های فنی و مالی توسط کارشناسان این شرکت، خریداری شده و در مرحله آغاز بهره برداری برای استحصال ماده معدنی می باشد.
ایـن معـدن دارای 132/600 تـن ذخیـره قطعـی و نزدیـک به 2 میلیـون تـن ذخیـره احتمالـی می باشـد کـه شـرکت در نظـر دارد در برنامه ریـزی ده سـاله، بیـش از 1 میلیـون تـن را اسـتخراج نمایـد.

ذخیره قطعی
۱۳۲/۶۰۰ تن
دسته بندی
گروه مالی
تاریخ تاسیس
سال ۱۴۰۰
حوضه فعالیت 
فرآورده های معدنی