image

نام شرکت: فروآلیاژ ماد

شــرکت فروآلیــاژ مــاد بـه عنـوان یکـی از شــرکت های تابعـه گــروه گســترش سـرمایه گــذاری بیـن المللــی ارزش، با اتخاذ اسـتراتژی سیاسـت کارکـردی و نگاهـی مسـئولیت محـور، آینـده نگـر و نوآور بـه جهت ارتقـای کارآیـی، بازدهـی اقتصادی، بر اسـاس سیاسـت های کلی آمایش سـرزمین در راسـتای تحقق شـعار سـال 1400( تولیـد، پشـتیبانی و مانـع زدایی هـا( بـا هدف تامین و تولیـد انـواع فروآلیاژهـای (فروسیلیســیم، فروکــروم، فروســیلیکو منگنـز، فروســیلیم منیزیـم، فرومنگنــز، فروتینـان، فرومولیبــدن، سیلیکون متال ، کلســیم متـال، کـورد وایـر، مش متــال و …) مصرفـی در حوزه هـای راهبـردی صنعتـی (صنایـع فـولادی ، متالـورژی و میـان رشـته ای و …. )، بـا تملـک زمینـی بـه مسـاحت 20 هکتـار واقـع در منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایع معدنـی و فلـزی خلیج فـارس و اخذ جـواز تاسیس کارخانجات تولید  انواع فروآلیاژها از ســازمان صنعـت، معــدن و تجـارت اســتان هرمـزگان بــه شـرح ذیل:

  • توليد فروسيليسـيم 75 %با ظرفيت 60 هزار تن در سال
  • تولید فروکروم پرکربن با ظرفيت 20 هزار تن در سـال
  • تولید فروسـيليکومنگنز با ظرفيت 20 هزار تن در سال
    و بهره گیـری از تکنولـوژی کوره قوس الکتریکـی (قوس مخفی)، با اخذ و اکتسـاب پیشـرفت فیزیکی 25.60 درصد، در حال سـاخت، تامین و انتقال تجهیزات الکتریـکال، مکانیکال و فرآیندی، تکمیل و بهـره بـرداری از کارخانـه تولید فروسیلیسـیم 75 %با ظرفیت 20 هـزار تن در سـال تا پایان شـهریور ماه 1403 می باشـد.

 

هدف از اجرای طرح :
1 .ايجـاد ارزش افـزوده از طريـق تبديـل مـواد معدنـی بـه محصولات بـا ارزش جهـت مصـرف در صنایـع فولادسازی و ریخته گـری کشـور
2 .کمـک بـه جلوگیـری از فـروش مـواد خـام و قطـع وابسـتگی و خودکفایـی در صنعـت فولادسازی و ریخته گـری کشـور
3 .كمـك به توسـعه اسـتان هرمزگان در راسـتای برنامه های توسـعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی دولت
4 .ايجـاد اشـتغال مسـتقيم بـرای بيـش از 596 نفـر در سـطح اسـتان هرمـزگان در مقاطـع مختلـف تحصيلـی

مساحت
۲۰ هکتار
دسته بندی
گروه صنعتی
تاریخ بهره برداری
شهریور ۱۴۰۳
تکنولوژی
قوص الکتریکی